คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านกิจการนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561

(รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง อาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561)