ปชส.เขารวมโครงการ FABLAB COMPETTION2018

           คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญชวนสถานศึกษาในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ (โรงเรียนและวิทยาลัยเทคนิคต่างๆ) ร่วมส่งผลงาน(ข้อเสนอโครงการ-Concept) เพื่อเข้าร่วมโครงการประกวดการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับประเทศ (FABLAB Thailand Student Design and Engineering project Competition 2018) ตอน การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อพัฒนาชุมชน (รอบที่ 1-ภาคใต้) โดยขอให้สถานที่ศึกษาที่สนใจ สมัครและดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. ประเภทการประกวด แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภทคือ

     (1) นักเรียน-นักศึกษาสายอาชีวะ (ระดับไม่เกินปวช.)
     (2) นักเรียนสายสามัญ (ระดับไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)

    ส่งประกวดเป็นกลุ่ม (ทีม) ประกอบด้วยนักเรียน-นักศึกษา 2 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน

    คลิ๊กที่นี่ อ่านกติกาการเข้าประกวด

2. ดาวน์โหลดใบสมัคร (ไฟล์ Word)

3. กรอกข้อมูลสมัครในเว็บไซต์พร้อมแนบไฟล์ Word ลิ้งค์ใบสมัครเฉพาะภาคใต้ สมัครเข้าร่วมโครงการและแนบโครงการ/ผลงาน

    ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร

 • กรอกข้อมูลรายละเอียดของผู้สมัครให้ครบถ้วน ที่เว็บไซต์ nanotec.or.th (ลงทะเบียนตามภูมิภาคที่สถาบันการศึกษาของท่านตั้งอยู่)
 • คำอธิบายถึงการสร้างผลงานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ การคิดค้น สร้างสรรค์นวัตกรรมออกแบบเชิงวิศวกรรมFablab ด้านนาโนเทคโนโลยี รวมทั้งแนวคิดของผลงานที่มีประสิทธิภาพในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่นของผู้สมัคร
 • คำอธิบายลักษณะผลงานที่ต้องการสร้าง กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ใช้ประโยชน์ และความโดดเด่นอื่นๆ
 • ข้อมูลประกอบโครงการ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) อาทิ แบบร่างผลงาน แบบวงจรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ซอร์สโค้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ประมาณการแผนการค่าใช้จ่ายในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในโครงการ

4. ระยะเวลาการสมัคร ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2561 (เวลาเที่ยงคืน) โดยดูจากวันที่ที่แสดงในระบบเป็นสำคัญ

5. การตัดสินและทีมที่เข้ารอบ

 • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะคัดเลือกทีมที่เข้ารอบจาก ความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดเชิงเทคนิคที่ใช้ในการสร้างผลงานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ การคิดค้น สร้างสรรค์นวัตกรรมออกแบบเชิงวิศวกรรม Fablab ด้านนาโนเทคโนโลยี รวมทั้งแนวคิดของผลงานที่มีประสิทธิภาพในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
 • ผู้สมัครทุกทีมจะต้องเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านนวัตกรรมออกแบบเชิงวิศวกรรม Fablab ด้านนาโนเทคโนโลยี ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องหัวหุ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ดาวน์โหลดกำหนดการวันที่10สิงหาคม2561)
 • ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบแรกระดับภูมิภาค 40 ทีม (ภาคละ 10 ทีม สายอาชีพ 5 ทีม และสายสามัญ 5 ทีม ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ทางเว็บไซต์ nanotec.or.th และ Facebook: Fablab Thailand Competition
 • ทีมที่เข้ารอบแรกทั้ง 40 ทีม จะต้องเข้าร่วมอบรมและนำเสนอแนวคิดของโครงการต่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก เป็นเวลา 2 วัน ในวันที่ 24-25 กันยายน 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
 • คณะกรรมการคัดสรรผู้ผ่านเข้ารอบสอง จำนวน 10 ทีม (สายอาชีพ 5 ทีม และสายสามัญ 5 ทีม) โดยทีมที่ผ่านเข้ารอบสองจะมีที่ปรึกษาโครงการเป็นนักวิจัย / ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สำหรับให้คำปรึกษาในการจัดทำโครงงานตลอดระยะเวลาของการแข่งขันทีมละ 1 ท่าน
 • ทีมเข้ารอบสองทั้ง 10 ทีม จะต้องนำเสนอผลงานที่แล้วเสร็จต่อหน้าคณะกรรมการในรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

6. การประกาศผลผู้ชนะการประกวด

โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับคัดเลือกไปร่วมงาน International Nanotechnology Exhibition & Conference 2019 (nanotech 2019) ณ ประเทศญี่ปุ่น (เดือนกุมภาพันธ์ 2562) และทัศนะศึกษาสถานที่สำคัญๆ ในประเทศญี่ปุ่น (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามผู้จัดงาน)

7. รางวัลสำหรับทีมที่ชนะการประกวด

การประกวดในแต่ละประเภทมีรางวัลดังต่อไปนี้

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล
 • เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท
 • ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และค่าใช้จ่าย เพื่อเข้าร่วมแสดงผลงานในงาน International Nanotechnology Exhibition & Conference 2019 (nanotech 2019)
  ณ ประเทศญี่ปุ่น (ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562)
 • ได้รับทุนสำหรับการพัฒนาต้นแบบเพื่อใช้งานในชุมชน (ตามที่ได้เสนอมาในโครงการ)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล
 • เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล
 • เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลค่า 15,000 บาท

8. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
    หน่วยบริการวิชาการ กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    โทร 0-7428-7423, 0-7428-7089 หรือ 08-9733-3125 (คุณอรุนันต์ หีมชูด / คุณนิษฐกานต์ คชรัตน์ / คุณเสาวลักษณ์ วิจิตรโสภา)