S 3399711เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหารและนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.นำโดย รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคุณทศพร ศรีเอี่ยม ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ /กรรมการกลาง วสท. รศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบพลังงาน รศ.ดร.พฤทธิกร สมิทธิไมตรี หัวหน้าทีมวิจัยสมาร์ทแมคราทรอนิคส์ และคุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ เข้าพบ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการในโครงการที่เป็นความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพของคณะวิศวฯ มอ. โดยในเบื้องต้นนำเสนอ 5 โครงการ ได้แก่

  1. ศูนย์นวัตกรรมด้านเชื้อเพลิงชีวภาพแข็งอัดเม็ดแบบครบวงจร
  2. ศูนย์นวัตกรรมด้านเชื้อเพลิงชีวภาพเหลว
  3. Service Robots for Well-being Society
  4. ระบบอัตโนมัติ 4.0 เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจภาคใต้
  5. Smart Logistics System for Integrating Third Party Logistics Providers

ทั้งนี้มีคุณพิชัย ถิ่นสันติสุข ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นส่วนของภาคเอกชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมลงทุนเข้าร่วมพบปะในครั้งนี้ด้วย ซึ่งคณะผู้บริหารจาก สวทน. ได้ให้ความสนใจและคำแนะนำในการพัฒนาและต่อยอดโครงการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วย

 S 3399720

S 3399713

S 3399716

S 3399717

S 3399718

S 3399719

S 3399722

S 3399723