คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีลงนาม ร่วมกับ นายธนากร ไชยนาพงศ์ Consulttant บริษัท ดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น จำกัด ซึ่งได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในโครงการพัฒนาการเรียนรู้โปรแกรมช่วยออกแบบ ทางวิศวกรรม Siemens Solid Edge  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดยมีฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรรมศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการใช้โปรแกรมดังกล่าวจากการรับมอบโปรแกรม
      ผศ.ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวถึงความร่วมมือดังกล่าว เกิดขึ้นจากการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะความรู้ของนักศึกษา ในด้านการใช้งานโปรแกรมช่วยออกแบบทางวิศวกรรม  ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐาน ที่สำคัญในการทำงานด้านต่างๆ ในการประกอบวิชาชีพ โดย การลงนามครั้งนี้เพื่อสนับสนุน เครื่องมือเทคโนโลยี การอบรม ตลอดจนการจัดให้มีการแข่งขันทักษะการใช้งาน โปรแกรมช่วย ออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบาย ไทยแลนด์  4.0 ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพได้เรียนรู้โปรแกรม ช่วยออกแบบทางวิศวกรรมที่ทันสมัย เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพในอนาคต

IMG 20180827 094307

IMG 20180827 094844

      สำหรับความร่วมมือดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. กับ บริษัท ดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น จำกัด จะร่วมมือกันส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และใช้งานโปรแกรม ช่วยออกแบบทางวิศวกรรม (Siemens Solid Edge) สำหรับ นักศึกษา และ บุคคลากรของสถาบัน ตลอดจน การจัดอบรมการใช้งานสำหรับ บุคคลภายนอก โดยทางบริษัท ดีไซน์ ธรู แอคซีเลชั่น จะเป็นผู้บริจาคโปรแกรมช่วยออกแบบทางวิศวกรรม Siemens Solid Edge ให้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สำหรับนักศึกษา และบุคคลากรของสถาบันใช้งาน เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 120 license โดยมีระยะเวลาการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี อีกทั้งจะมีการสนับสนุนและจัดให้มีการอบรมโปรแกรมช่วยออกแบบทางวิศวกรรม Siemens Solid Edge สำหรับนักศึกษา และบุคคลากรของสถาบัน และทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันสนับสนุนให้มีการแข่งขันทักษะการใช้งานโปรแกรม ช่วยออกแบบทางวิศวกรรม Siemens Solid Edge ให้เกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

IMG 20180827 102217

IMG 20180827 103821

IMG 20180827 102314