topglove

บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด ลงนามสัญญาทุนการศึกษา (ผูกพันธ์) มูลค่าทุน 79,000.- บาท (แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 39,500.-) แก่นางสาวกุลนันท์ สหายสุข สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยนักศึกษาเริ่มรับทุนการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

พร้อมกันนี้ คณะฯ มีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว จำนวน 2 คน คือ นายไชยวัฒน์ ไชยสัตยารักษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นนักศึกษาที่รับทุนปีแรก (2/2560)

IMG 6065

IMG 6523

IMG 6526

IMG 6529