CoE

เมื่อวันที่ 11 กย. 2561 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ณ ห้องประชุมภาควิชา โดย ผศ. ดร. นิคม สุวรรณวร หัวหน้าภาค เป็น ประธาน ประชุม สร้างความร่วมมืออัจฉริยะ กับ ภาคเอกชน ภาครัฐ และ ภาคประชาสังคม  ผลักดันด้วยโครงาน/วิจัยนักศึกษา บนฐานการพัฒนาชุมชนอัจฉริยะ นำร่องชุมชน อบต. ท่าข้าม สู่ อบต. 4.0 โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาที่มีความเชียวชาญนวัตกรรมหลาย ๆ ด้าน เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อรับทราบความต้องการของชุมชน   ซึ่งมีภาครัฐ ทั้ง อบจ. สงขลา และ อบต. ท่าข้าม และภาคเอกชน รวมทั้งชมรมกลุ่มมิตรภาพสัมพันธ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง จากภาคประชาสังคม ผู้ริเริ่มโครงการหมู่บ้านมะเร็งอัจฉริยะอย่างยั่งยืน ( Sustainable Smart Cancer Village ) เข้าร่วมนำเสนอแผนงาน/โครงการ มากกว่า 10 โครงการ

70356

 ภาคเอกชน ในนามของบริษัทสงขลาพัฒนาเมือง จำกัด โดย ดร.ไพโรจน์ ชัยจีระธิกุล ได้กล่าวถึงสภาพปัญหาและ แผนงาน/โครงการในการพัฒนาเมือง สงขลา ตามกรอบแนวคิดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

70352

 

70349

นายสินธพ อินทรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้นำเสนอโครงการนวัตกรรมพื่อชุมชนอัจฉริยะ 10 โครงการ

41513670 2006080939412015 6202926222834401280 n

 นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ หัวหน้างานบริการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ ผู้อำนวยการ  กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสงขลา  ได้เสนอเรื่องการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ  ทั้งในด้านสุขภาพและ ด้านความปลอดภัยในเขตพื้นที่ อบจ.

70354

 ส่วน ดร. สุชาติ มั่นคงพิทักษ์กุล จากกลุ่มมิตรภาพสัมพันธ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ในนามของภาคประชาสังคม ได้นำเสนอแนวคิด     เพื่อร่วมกับทางภาควิชาฯ ในการนำนวัตกรรม ไป สนับสนุน โครงการ ในมิติของ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และ สิ่งแวดล้อม โดยนำเสนอแนวคิดการขับเคลื่อนความร่วมมืออัจฉริยะบนนวัตกรรมสำหรับหมู่บ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยมะเร็ง  : ตัวแบบชุมชนท่าข้ามอัจฉริยะ (An Innovative Smart Cooperation-Driven Approach for Aging and Cancer Patients in Place Village: Takham Smart Community Model ) ซึ่งมีการนำเสนอให้มีการพัฒนา App  บน Smart Phone  ( Breast Cancer Knowledge Center Online ) มีข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม

70357

41530692 241718866696816 4702510613799108608 n