เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์.ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้แบริ่งและเกียร์ และดร.ฐานันทร์ศักดิ์ เทพญา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ร่วมกล่าวรายงานความเป็นมา อย่างเป็นทางการ โดยมี คุณประศาสน์ สุบรรพวงศ์ วุฒิวิศวกร จากกองโรงงานเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รุ่นที่ 13 เป็นผู้ริเริ่มโครงการ พร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัทต่างๆ ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้แบริ่งและเกียร์ ณ ภาควิชาวศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                    คุณประศาสน์ สุบรรพวงศ์ ผู้ริเริ่มการก่อตั้งปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้แบริ่งและเกียร์ กล่าวว่า “ศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือของศิษย์เก่าหลายท่าน ที่อยู่ในหน่วงานต่างๆ อาทิเช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ให้การสนับสนุนชิ้นส่วนแบริ่งและเกียร์ ส่งวิทยากรมาให้การฝึกอบรม อีกทั้ง บริษัท เอส เค เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ได้สนับสนุนชุดอุปกรณ์ชุดสาธิต การจัดทำคู่มือแบริ่ง จากบริษัทนาชิ จากบริษัทเอ็นทีเอ็น จากบริษัททิมเค็น เครื่องมือและสื่อการเรียนรู้จากชมรมศิษย์เก่า ม.อ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ คุณประศาสน์ สุบรรพวงศ์ วุฒิวิศวกร เป็นผู้ให้การสนับสนุน จัดหาเครื่องมือ จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ เรียบเรียงหนังสือจากประสบการณ์จริงในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับแบริ่งและเกียร์ในภาคอุตสาหกรรม

                    ท่านกล่าวเพิ่มเติมว่า ในครั้งนี้ พวกเรายังช่วยกันระดมทุนและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)   พร้อมได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ทำให้ศูนย์การเรียนรู้แบริ่งและเกียร์นี้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ในการจัดเตรียมศูนย์การเรียนรู้แบริ่งและเกียร์ ศูนย์การเรียนรู้ฯ จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับเทคโนโลยีแบริ่งและเกียร์ในงานอุตสาหกรรม การบำรุงรักษา ตลอดจนการยืดอายุแบริ่ง เพื่อการเพิ่มผลผลิต ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมให้กับบุคคลที่สนใจ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27