ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี ในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ด้านกิจการนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ ประจำปี 2561

          โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างที่อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเหมาะสมดีงาม สมควรเป็นตัวอย่างแก่อาจารย์ทั่วไป เพื่อส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณ เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2561 ได้มีมติคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลโล่เกียรติยศ จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดย รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี เข้ารับพระราชทานรางวัลโล่เกียรติยศ ณ วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

          รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นบุคคลที่คิดดี ทำดี ปฏิบัติตนทำหน้าที่ด้วยความเสียสละ มุ่งมั่น ทำประโยชน์ให้กับองค์กร ต่อนักศึกษา และผู้ร่วมงานอย่างมีไมตรีจิตอันบริสุทธิ์ ได้ทุ่มเทเวลาเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถวางแผนในการทำงานอย่างเป็นระบบ ได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความคิด และทัศนคติที่ดีให้กับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงกิจกรรม การแข่งขันด้านเมคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมการแข่งขัน ได้ร่วมดำเนินการค้นคว้า ให้คำปรึกษา คำแนะนำ อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ จัดหาอุปกรณ์ รวมถึงการทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและสถาบันชั้นนำ เพื่อให้บรรลุกิจกรรมและให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาและองค์กรสูงสุด ทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในเวทีระดับชาติและนานาชาติ

1

2

3

4

5