mahidol2561

เนื่องในโอกาสวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจหนึ่ง ประจำปี 2561 วันที่ 24 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มอบรางวัลบุคลากรมหาวิทยาลัยผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น ให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตร์ ตัณฑนุช ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

S 39419927

S 39419928

S 39419929

S 39419930

S 39419933

S 39419934