PR1 copy

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอเชิญ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมกิจกรรม " วิศวฯ ม.อ. เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 3 (PSU Engineering Run 2019) "

 

ความเป็นมา

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในรอบ 50 ปีที่ผ่านมามุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยพัฒนาผ่านกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ทางคณะฯ มีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกิจกรรมระหว่างนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย นั่นคือสิ่งเป็นเป้าหมายและพันธกิจหลักของคณะฯ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน

     ดังนั้น ในช่วงตั้งแต่ปี 2554 ทางคณะฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญกับการจัดงานวิ่ง โดยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ดำเนินการจัดงานวิ่งไปแล้ว 2 ครั้ง คือในปี 2554 และปี 2560 ซึ่งได้รับการยอมรับและความร่วมมือที่ดีจากนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ในปี 2562 ทางคณะฯ จึงมีความประสงค์จะจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อความต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อสร้างเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ส่งเสริมความสัมพันธ์และความสามัคคีอันดีของนักศึกษาและบุคลากร รวมถึงการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมวิ่งดังกล่าวทางคณะฯ ได้วางนโยบายไว้เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ท้องถิ่นและดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งสำหรับในปีนี้ รายได้ที่มาจากการจัดกิจกรรมจะนำสนับสนุนเพื่อพัฒนากิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา และรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อนำไปสมทบทุนและบริจาคเพื่อกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อไป

โดยวัตถุประสงค์ดังนี้

  1.  เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมสุขขภาพที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า บุคลากรในคณะฯ และในมหาวิทาลัย รวมถึงบุคคลภายนอก ได้ร่วมมือกันสร้างสรรค์งานและมีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย
  2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการหารายได้สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งนำไปสมทบทุนและบริจาคเพื่อกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์

ติดตามรายละเอียดได้ที่ 

fb icon 325x325  "เดิน-วิ่ง วิศวะ ม.อ."

 

รับสมัครออนไลน์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 -15 พฤศจิกายน 2561

>>> https://goo.gl/forms/KRUCDD2nZmVu6uBS2 

>>> PSU Engineering Run 3