เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการฯ ผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ เป็นประธาน ประชุมร่วมกับบริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ลงนามความร่วมมือในเรื่องของการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานและ สหกิจศึกษา พร้อมทั้งรับนักศึกษาเข้าทำงาน โดยมีความต้องการรับนักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ วัสดุ และเคมี ซึ่งทางสถานประกอบการจะสนับสนุนในส่วนของเงินเดือน ที่พัก รถรับส่ง ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีแนวทางในการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมกันต่อไป

2

3

4

5

6

7