เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 คณะแพทยศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ จากผลงานของ รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมี รศ.นายแพทย์พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ รศ.ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมพิธีลงนาม เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ในคราวเดียวกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์

ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องต้องกันที่จะผลัดดันระบบด้านการวิจัยพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์รวมไปถึงปัญญาประดิษฐ์และการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถในเทคโนโลยีหุ่นยนต์และสามารถวางแผนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำหุ่นยนต์มาใช้ทางการแพทย์เพื่อให้เกิดนวัตกรรมและประโยชน์ทางการแพทย์ระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อไป

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือคณะแพทยศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาตร์ในครั้งนี้ จะนำไปสู่โครงการและกิจกรรมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมต่อไป

1

2

3

4

5