วันที่ 30 ตุลาคม 2561  เวลา 09.00-10.30 น. รศ.ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการเยี่ยมชมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย  ต่อคณะกรรมการฯ กลุ่มที่ 2 คือ ผศ.พญ.กรัณฑ์รัตน์  สุนทรพันธ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร  พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผศ.เสาวลักษณ์  สุขประเสริฐ  นายวรวุฒิ  แจ้งศุภนิมิต และ  นายบรรณกร  แซ่ลิ่ม  เลขานุการ

S 4792335

S 4792336

S 4792337

S 4792338

S 4792360