เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ “Anchor and Fire Protection Academy : พุกฝังคอนกรีตและระบบป้องกันไฟและควันลาม” ณ ห้องประชุมดงยาง1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และคุณวสิต อุตตมะบูรณ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธนันท์ ชุบอุปการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน รศ.ดร.ปฐเมศ ผาณิตพจมาน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในการจัดสัมมนาดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้นจำนวน 110 คน จากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
       โดยการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์สู่ชุมชนให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นกิจกรรม ที่ส่งเสริมและสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้พุก งานป้องกันไฟและควันลามในประเทศไทยที่สอดคล้องกับกฏหมายในปัจจจุบัน ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานผู้ออกแบบ วิศวกร และผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้การออกแบบ การก่อสร้างมีความปลอดภัยได้อย่างถูกต้องต่อไป

28579C74 7470 483C 9BCF AF2AAE6807B34E696A41 F79F 4983 AAEE 8D85A60985E90767F934 A0BC 4042 86D9 D2C116CD10AD87DDB12D 168F 4E33 A457 C3B867338FA01AB7C7E8 0513 4FF3 8828 B7E0366E9747452521B7 D41F 476B B8C7 0E1D56F4E790C2964C31 4149 44A0 801A 3E5B4B9D5FAF