วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นิยมวาส รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
และ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ ทองเรือง 
พร้อมนักวิจัยคณะวิศวฯ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานและประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารบริษัท SCG 
เพื่อสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย และต่อยอดผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ 
ณ SCG Open Innovation Center ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

scg1

scg2

scg3

scg4

scg5

scg7

scg6