เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร "5ส. กับการพัฒนาแบบยั่งยืน" ให้กับบุคลากรของบริษัท บริษัท พีพีไพร์ม จำกัด(มหาชน) ณ ห้องประชุมบริษัทโดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร  ในการให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน  30 ท่าน ในแผนกต่างๆ ของบริษัท

S 15073282
S 15073286
S 15073287

S 15073288
S 15073284
S 15073283