เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ทางผู้บริหารบริษัท Millennium Auto ได้เข้าพบผู้บริหารคณะ ภาควิชา และอาจารย์เพื่อหารือความร่วมมือ และมีข้อสรุป 2 ประเด็นคือ 1) ถึงจัดให้มีการอบรมและให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านยานยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดที่มีบทบาทมากขึ้นในอนาคต ให้กับนักศึกษาในรายวิชา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 และ 2) จะมีการออกบู๊ทตรวจสภาพรถเบื้องต้นให้แก่คนทั่วไปก่อนเดินทางก่อนปีใหม่ 2562 นี้ ในอนาคตจะมีการหารือเรื่องการจัดตั้งเป็นศูนย์ซ่อมเบาของยานยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดต่อไป

DSC00482

DSC00483

DSC00484