สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสรุปผลการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา  ตามมติคณะกรรมการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 14/2561  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 

โดยหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ได้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ตามรายละเอียด

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มุ่งเน้นพัฒนา การเรียนการสอนทุกหลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ตลอดมา และยังคงเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และช่วยพัฒนาสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป

Presentation111

54201

54203

54244

54280

S 4218896

S 4218898

S 4218907

S 4218910

S 4218916