เมื่อวันศุกร์ 30 พ.ย.2561 ดร.ฐานันดร์ศักดิ์  เทพญา  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมด้วย ดร.กิตตินันท์  มลิวรรณ และผศ.ดร.จันทกานต์  ทวีกุล ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จำนวน 9 ท่าน จาก UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA ประเทศมาเลเซีย มาเยี่ยมชมภาควิชาฯ และดูงาน Bearing and Gear Learning Center   และ lab automotive กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นจากโครงการภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยเป็นความร่วมมือกับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน ร่วมกับ UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA ประเทศมาเลเซีย

1

3

4

6

7

8