เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร “พื้นฐานเทคโนโลยีน้ำยาง” ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของบริษัท ทัทวิน จำกัด อ.สะเดา จ.สงขลา ณ ห้องประชุมบริษัท โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำยางพื้นฐาน การเตรียมสารเคมีสำหรับน้ำยาง การแปรรูปน้ำยางเป็นผลิตภัณฑ์และการทดสอบ เป็นต้น ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน ในแผนกต่างๆ ของบริษัทS 28934179S 28934191S 28934182อบรมเทคโนโลยนำยาง ๑๘๑๒๑๑ 0006