วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.30-11.30 น. นักเรียนและครูโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามมียะห์ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 48 คน เข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ จากกลุ่มงานพัฒนาวิชาการ หลังจากนั้นเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเคมี และสถานวิจัยไบโอดีเซล

1

2

3

4

5

6

7

8