ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.กฤช สมนึก, รศ.กำพล ประทีปชัยกูร และทีมวิจัยด้านไบโอดีเซล จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย (ระดับดี) ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้รับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

3

2

3

4

5

6

7

8

10

11