รศ.ดร. จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วย Mr.Leo Paul Vaurs ร่วมประชุมและหารือกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เพื่อหาแนวทางการจัดทำ Unified Program ด้านวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกัน เมื่อวันที่ 8 ก.พ.2562 เวลา 13.30- 16.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

การหารือในครั้งนี้ ได้มี Dr.Nitin Kumar Tripathi Director-Special Degree Programs พร้อมคณะอาจารย์จาก AIT มาร่วมหารือ อีกทั้งได้นำเสนอโครงการทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เพือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป

194326

194359

194379

S 5881894

S 5881895

S 5881896

S 5881941