เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีอาจารย์หทัยชนก วัฒนศักดิ์ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อผลึกแร่และอัญมณี และหัวข้อเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ประเภทผลึกแร่และอัญมณี รวมถึงนำชมห้องปฏิบัติการ

178876

178877

178878

178879

178934

178935

178936