วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ (ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี) หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร) และคณะ ได้นำทีมเข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์) และรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดพัทลุง ประชุมหารือความร่วมมือในการพัฒนาระบบ CCTV จังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมแพรทอง ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

ที่ผ่านมาจังหวัดพัทลุงได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เมื่อปีงบประมาณ 2560 สำหรับติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมศูนย์ควบคุม โดยระบบที่มีอยู่ดังกล่าว เป็นระบบที่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการควบคุมเฝ้าระวัง จึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้เป็นระบบ CCTV อัจฉริยะ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีโอกาสเดินทางมาเข้าพบปะนำเสนอความเชี่ยวชาญของคณะ กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนหน้านี้

จากการหารือดังกล่าวนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. มีผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์และนักศึกษาของคณะ มีองค์ความรู้และงานวิจัยที่สามารถพัฒนาต่อยอดโดยการนำระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาการใช้งานร่วมกันได้ จึงมีการนำเสนอระบบต่างๆ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้พัฒนาขึ้น มาเพิ่มขีดความสามารถของกล้อง CCTV ของจังหวัดพัทลุงที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพในการตรวจจับความเร็วยานพาหานะ การอ่านป้ายทะเบียนรถ การแจ้งเหตุต่างๆ ได้ทันที พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมศูนย์ควบคุมกล้อง CCTV ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

ทั้งนี้หน่วยงานทั้งสอง และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องของจังหวัดพัทลุง จะมีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และบูรณาการงานร่วมกันต่อไป

11

22

33

44

55

66

77

88