วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ทางคณะวิทยาศาสตร์ทคโนโลยีและเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มาศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดยมี รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่น้องๆนักศึกษาและอาจารย์ที่มาเยี่ยมชม

1

2