เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท Huawei ได้เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อมอบอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเพื่อใช้ในการเรียนการสอนพร้อมทั้งเพิ่มโอกาสให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจากอุปกรณ์ที่ใช้งานจริงในอุตสาหกรรมไอที อีกทั้งยังได้หารือแนวทางในการสนับสนุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11