วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงาน จัดกิจกรรม Journal Club ครั้งที่ 2/2562 ในหัวข้อ "นักคิด...นักวิจัย...ในงานวันนักประดิษฐ์ 2562" โดยรศ.ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง ดร.พิพัฒน์ จันทร์ประดิษฐ์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร และนายกฤษกร พงศ์รักธรรม นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมแชร์ประสบการณ์งานวิจัย

1

2

3

4

5

6

7