วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร “การวิเคราะห์กระบวนการเพื่อการปรับปรุง” ให้กับบุคลากรของบริษัทกรีน รีเวอร์ พาเนล(ประเทศไทย) จำกัด อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ณ ห้องประชุมบริษัท โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัญชนา สินธวาลัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งานในแผนกต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน 25 ท่าน ในแผนกต่างๆ ของบริษัท

1

2

3

4

5