คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ร่วมกับ สวทช. ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Workshop 3D Printer and Laser Cutter” ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ต้นแบบ FabLab อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้กับครูแกนนำของสถานศึกษาเครือข่าย จำนวน 13 ท่าน เข้าร่วมอบรมเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือต่างๆ สำหรับเตรียมความพร้อมในการสอน และสร้างผลงาน/โครงงานสิ่งประดิษฐ์ ให้กับนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา โดยมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ อาจารย์นิติพันธ์ วิทยผดุง/อาจารย์สราวุธ โกนสร้าง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10