เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.โดยศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะการสอน IS เพื่อสร้างการเรียนรู้จากโครงงานสะเต็ม” ณ ห้องดงยาง1 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. เป็นวิทยากรบรรยาย โดยในการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ทางด้าน Stem ให้กับคุณครูผู้สนใจทุกระดับชั้นเพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

1

2

3

4

5

6