วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  รองศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ ทองเรือง รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ   เป็นผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลการเรียนการสอน และงานวิจัยด้านยางพารา ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการวิจัยร่วมกับบริษัท รับเบอร์ไอเดีย จำกัด  บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนลรับเบอร์พาทส์ จำกัด และบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมปัณฑิตา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12513

124027