วันที่ 1 มีนาคม 2562 องค์การบริหารจังหวัดสงขลาและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 2 ฉบับ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ องค์การบริหารจังหวัดสงขลาและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิคม สุวรรณวร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ ประธานหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย นายสินธพ อินทรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามโดยการลงนาม MOU ในครั้งนี้ได้นำความรู้ทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับความรู้ด้านคอมพิวเตอร์นำไปใช้แก้โจทย์ปัญหาจริง และในวันนี้ได้มีการนำเสนอผลงานต่างๆของนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อีกด้วย

1

2

3

4

5

6