คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สวทช. นำผู้บริหารโครงการ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ (ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี) วิทยากร (อาจารย์นิติพันธุ์ วิทยผดุง) และคณะทำงาน ลงพื้นตรวจเยี่ยมการส่งมอบอุปกรณ์ของโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม Fabrication Lab : FabLab เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง และวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 
--------------------------------------------------------------------
          คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ในฐานะมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ได้ร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อรับฟังประเด็นต่างๆ ในการทำงาน เช่น การจัดเตรียมความพร้อมของพื้นที่สำหรับจัดตั้งห้องปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้งาน/เครื่องมือกับครูแกนนำ นักเรียน จากห้องปฏิบัติการ FabLab ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้จะมีวิศวกรผู้ช่วยที่ปฏิบัติงานประจำสถานศึกษา เป็นผู้จัดกิจกรรมดังกล่าวให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาต่อไป

1

2

3

4

5