เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก Dr.Salim Hiziroglu จาก Resource & Management ,Oklahoma State University
บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อ "How to Write a Scientific Article and Presentation techniques"
ณ ห้องประชุมดงยาง 1

1

2

3

4

5

6