ประกาศรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ นักศึกษาเราเก่ง!! 
การแข่งขันผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย (5 วิทยาเขต) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมหรรษาเจบี นักศึกษาที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้

ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่

นางสาวธารินทร์ แซ่ชั้น สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

28

 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวพรรษสรณ์ วิรุฬหเกียรติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

25

 

32

 

ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายวชิรวิทย์ หวังสถิตทองใบ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

24

27


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวฐิรณัชชา เจียรบุตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

26

29

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จะเป็นตัวแทนระดับมหาวิทยาลัย (5 วิทยาเขต) เข้าแข่งขันต่อในระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยต่อไป

21

23