เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงาน โดย ผศ.ดร.กฤช สมนึก และทีมวิจัยไบโอดีเซล ยินดีต้อนรับ Prof.IR.DR.Mohamad Shaiful Ashrul Ishak และคณาจารย์ จาก School of Manufacturing Engineering, Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), Malaysia เพื่อฟังบรรยายในหัวข้อวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้ท่อผสมแบบสถิตและคลื่นเสียงอัลตราโซนิกในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล” และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยด้านไบโอดีเซล การแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านการวิจัย และการสัมมนาวิชาการในอนาคต ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

1

2

3

4

5

6

7

8