เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดย ศูนย์บริการวิชาการ นำโดย ผศ.ดร.จันทกานต์ ทวีกุล (ผู้เชียวชาญด้านพลังงานและผู้อำนวยการหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน) พร้อมกับคุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต (หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ) ได้ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพบปะหน่วยงานในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานองค์กร กับ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

          ทั้งนี้การเข้าพบดังกล่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. รับฟังความต้องการของหน่วยงานทั้งสอง พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนำเสนอศักยภาพและความเชี่ยวชาญของคณะฯ ทางด้านวิชาการต่างๆ ที่มีอยู่ให้กับหน่วยงานทั้งสองแห่งได้รับทราบ เพื่อเตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป

1

2

3

4

5

6

7

8