โครงการพัฒนาและสงเสริมนักเรียนที่มีควมสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ระหว่างวันที่ 11-21 มีนาคม 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยกิจกรรมนี้นักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ได้เข้าประจำห้องปฏิบัติการวิจัยที่ได้จัดสรรไว้ คือ ทีมวิจัยฯ โรโบติกส์ ชุมนุมฟอร์มูล่า ทีมวิจัยฯ ชีวการแพทย์ ทีมวิจัยฯ วิศวกรรมไฟฟ้า และทีมวิจัยฯ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13