เมื่อวันที่  19-21  มีนาคม  2562  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.โดยศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดอบรมหลักสูตร “การบำรุงรักษาแบริ่งแบบลูกกลิ้งเพื่อเพิ่มผลผลิต” ณ ห้องประชุมมงคลสุข และห้องปฏิบัติการแบริ่งและเกียร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประศาสน์  สุบรรพวงศ์ และ อาจารย์คนึงนิตย์ สุบรรพวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแบริ่งและเกียร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรดังกล่าว โดยในการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และเข้าใจถึงแนวทางในการลดค่าใช้จ่าย ในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล สามารถแก้ปัญหาในงานจริงรวมถึงได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ในการยืดอายุแบริ่งได้ด้วย ซึ่งมีผู้เข้าอบรมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวน 26 ท่านS 17473572S 17473579S 17473573S 17473582S 17473577