เมื่อวันที่ 19-21 มีนาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.โดยศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดอบรมหลักสูตร “การบำรุงรักษาแบริ่งแบบลูกกลิ้งเพื่อเพิ่มผลผลิต” ณ ห้องประชุมมงคลสุข และห้องปฏิบัติการแบริ่งและเกียร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประศาสน์ สุบรรพวงศ์ และ อาจารย์คนึงนิตย์ สุบรรพวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแบริ่งและเกียร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรดังกล่าว โดยในการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และเข้าใจถึงแนวทางในการลดค่าใช้จ่าย ในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล สามารถแก้ปัญหาในงานจริงรวมถึงได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ในการยืดอายุแบริ่งได้ด้วย ซึ่งมีผู้เข้าอบรมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวน 26 ท่าน

1

2

3

4

5

6

7

8

9