ฝ่ายคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่เจ้าหน้าที่ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทธี จำกัด (มหาชน) วันที่ 4 เมษายน 2562 เมื่อเวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมวิศวทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

1

2

3

4