เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เชิญทีมงานจาก บริษัท ThaiGerTec Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาชั้นปี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องหัวหุ่นยนต์ และนักศึกษาชั้นปี 2-4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ณ ห้องดงยาง 1 ในหัวข้อ “ความรู้ตลาดงานทางด้าน Embedded System และ Future Electric Vehicle” พร้อมทั้งหารือเพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านการฝึกงานและสหกิจศึกษา

1

2

3

4

5

6

7