วันที่ 4 เมษายน 2562 บริษัท Maxim Integrated Products, Thailand ได้จัดโครงการบรรยายเพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท พร้อมคัดเลือกนักศึกษาเข้าฝึกงาน ปฏิบัติสหกิจศึกษา และรับนักศึกษาเข้าทำงาน ณ ห้องดงยาง 1 และห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งร่วมพูดคุยเพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการกับภาควิชาฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป

1

2

3

4

5

6