เมื่อวันที่ 1เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดอบรม หลักสูตร “ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ” ณ ห้องจันผา โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยได้รับเกียรติ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลางเดือน โพชนา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร และ คุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 42 ท่าน ซึ่งผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสทำกิจกรรม Work Shop ร่วมกัน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านอย่างดีเยี่ยม ถือได้ว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจ ทั้งนี้ทางคณะวศวกรรมศาสตร์ ม.อ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และความรู้ ให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่านเพื่อนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองต่อไป สามารถติดตามการจัดอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ที่ www.acaser.eng.psu.ac.th หรือโทร. 074-287054, 074-287089S 17588233IMG 4314IMG 4296IMG 4307IMG 4309IMG 4317S 17588230