เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 2 ฉบับ ร่วมกับบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (INET) นำโดย รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ รศ.ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคุณวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) คุณกฤตัชญ์ เตชปัญญาโชติ ผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมลงนาม ณห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยทั้งสองหน่วยงานจัดทำ โครงการหลักสูตรร่วมพัฒนา โดยนำความรู้ยุค 4.0 มาประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับทักษะแรงงานที่ภาคธุรกิจต้องการในปัจจุบัน โดยมีการใช้ทรัพยากรของทั้งสองฝ่ายให้บรรลุเป้าหมาย และให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสื่อสารทางด้าน Cloud computing communication และ Software-Defined Networks

1

2

3

4

5

6

7

8