เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้มาบรรยายให้ความรู้ธุรกิจโรงไฟฟ้าและบรรยายเรื่องเส้นทางอาชีพพร้อมแนะนำเทคนิคการสัมภาษณ์งานให้แก่น้องๆนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ อีกทั้งยังเสวนาแลกเปลี่ยนประการณ์โดยรุ่นพี่ศิษย์เก่า ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1

2

3

4

5

6

7