เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย คุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ และบุคลากร ได้เข้าพบปะท่านอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช (คุณพิทักษ์ บุญคงแก้ว) และผู้แทนพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช (คุณณัฐนนท์ วงศ์หาร นักวิชาการพลังงานชำนาญการ) เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของทั้งสองหน่วยงาน สำหรับการช่วยเหลือพัฒนาชุมชน/สังคมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้จากการรับฟังปัญหาของทั้งสองหน่วยงาน มีความต้องการงานวิจัยหรืองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยที่จะนำไปช่วยเหลือเกษตรกรได้โดยตรง เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า หรือการนำผลผลิตหรือวัตถุดิบทางการเกษตรมาทำพลังงานทดแทน หรือน้ำเสียจากยางพารามาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพ เป็นต้น อย่างไรก็ตามการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ทำให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. มุ่งเป้าทิศทางการพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น

พบพลังงานอุตสาหกรรมนครศรีธรรมราช 29 เม.ย.62 190430 0006

พบพลังงานอุตสาหกรรมนครศรีธรรมราช 29 เม.ย.62 190430 0004

กิจกรรมพบปะหน่วยงาน รับฟังปัญหาความต้องการ ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

พบพลังงานอุตสาหกรรมนครศรีธรรมราช 29 เม.ย.62 190430 0003

พบพลังงานอุตสาหกรรมนครศรีธรรมราช 29 เม.ย.62 190430 0002

กิจกรรมพบปะหน่วยงาน รับฟังปัญหาความต้องการ ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช