เมื่อวันที่  1-3  พฤษภาคม  2562  ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การประดิษฐ์และเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ให้กับน้องๆ อายุระหว่าง 9-13 ปีในช่วงปิดภาคเรียน โดยมีน้องๆ สนใจสมัครจำนวน 28 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและเด็กๆ ได้มีพื้นฐานในการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และได้ใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์ซึ่งนับเป็นการเสริมสร้างให้เด็กได้มีจินตนาการพร้อมไปกับการเสริมสร้างทักษะสำหรับการเรียนรู้เทคโนโลยีที่ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจัดอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 และห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ คุณอุกฤษฎ์  ชำมริ  และทีมงานผู้ช่วยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ จำนวน 4 คน จาก   บริษัท ท็อปโรบอทคิดส์ แอน เทคโนโลยี จำกัด  ในการให้ความรู้ในหลักสูตรดังกล่าว

3562 190514 0061

S 18087959

S 18087973

3562 190514 0020

S 18120725

101828