เมื่อวันที่  7 พฤษภาคม  2562  ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดอบรม  Inhouse Training หลักสูตร  “บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่ดี” ให้กับบุคลากรของบริษัท  ไทยลักซ์  เอ็นเตอร์ไพรส์  (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่  ณ ห้องประชุมบริษัท  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.กลางเดือน  โพชนา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร และ คุณกิติยาภรณ์  สินศุภเศวต หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ในการให้ความรู้ในหัวข้อบทบาทผู้นำ คุณสมบัติของผู้นำที่พึงประสงค์ ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างานดังกล่าว ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน  22 ท่าน ในแผนกต่างๆ ของบริษัทอบรมหัวหน้างาน 190514 0019

อบรมหัวหน้างาน 190514 0051

อบรมหัวหน้างาน 190514 0052

อบรมหัวหน้างาน 190514 0029

อบรมหัวหน้างาน 190514 0021